วิสัยทัศน์ : "ผลิตไฟฟ้าเพื่อความมั่นคง ยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม"

                 ติดต่อ : เบอร์ตรง เบอร์ภายใน
                           แผนกประชาสัมพันธ์ฯ 077-242553 03-730-5061-3
                           บ้านพักรับรอง 077-310780 / 08 1956 6449 03-730-5600
                           สนามกอล์ฟ 077-242562 / 06 4161 9204 03-730-5663

 

 

 

สถานที่ท่องเที่ยว 
        สุราษฎร์ธานี เมืองแห่งคนดี ศูนย์กลางอาณาจักรศรีวิชัย เป็นจังหวัดใหญ่ และ
สำคัญที่สุดของภาคใต้มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายทั้งทะเล เกาะแก่ง
ภูเขา สถานที่สำคัญทางศาสนา ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี อาทิ

พระบรมธาตุไชยา อยู่ที่วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร อำเภอไชยา เป็นที่ประดิษ
ฐานพระบรมสารีริกธาตุ สร้างในสมัยศรีวิชัย มีอายุกว่า1,200 ปี มาแล้วอยู่ก่อนถึงตัว
เมืองประมาณ 54 กิโลเมตร

สวนโมกขพลาราม หรือวัดธารน้ำไหล เป็นสำนักสงฆ์ที่ตั้งอยู่ในอุทยานที่สวยงาม
ตามธรรมชาติและสงบร่มรื่นเหมาะแก่การวิปัสสนาธรรม มีศาลาโรงธรรมประมวลภาพ
วาดบทกวีและคติธรรมไว้จำนวนมากซึ่งเรียกว่าโรงมหรสพแห่งวิญญาณ อยู่ก่อนถึงตัว
เมืองประมาณ 50 กิโลเมตร

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ อยู่ก่อนถึงหาดวังหินประมาณ 1 กิโลเมตร จะมีทางแยกเข้า
ไปจนถึงบริเวณวัดและบนยอดเขาล้าน เป็นที่ประดิษฐานพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารี
ริกธาตุ ซึ่งได้มาจากวัดพระเกียรติ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ พระครูสุวรรณ
ประดิษฐ์การ หรือหลวงพ่อจ้อย เกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งภาคใต้เป็นผู้บุกเบิกสร้าง
ตั้งแต่พ.ศ. 2525

วัดถ้ำสิงขร ตั้งอยู่ริมแม่น้ำพุมดวงตำบลถ้ำสิงขร อำเภอคีรีรัฐนิคม เป็นวัดโบราณ
และเก่าแก่มากวัดหนึ่งสร้างสมัยกรุงศรีอยุธยา ภายในถ้ำมีพระพุทธรูปนั่งประทับห้อย
พระบาทขนาดใหญ่ และโบราณวัตถุหลายสมัย บริเวณรอบ ๆ เจดีย์และผนังถ้ำมีถ้วย
ชามสังคโลกจำนวนมาก ฝังอยู่

อุทยานแห่งชาติเขาสก จากตัวเมืองสุราษฎร์ธานี ใช้เส้นทางสายสุราษฎร์ธานี -
ตะกั่วป่า (หมายเลข 401) ถึงกิโลเมตรที่ 109 มีทางแยกขวามือเข้าที่ทำการอุทยาน
ประมาณ 1.5 กิโลเมตรสภาพทั่วไปเป็นป่าทึบ ครอบคลุมพื้นที่กว่า 4 แสนไร่ ภายใน
บริเวณมีน้ำตกและถ้ำหลายแห่ง มีบริการบ้านพัก และยังมีดอกไม้ประจำจังหวัด
สุราษฎร์ธานี ได้แก่ บัวผุด น้ำตกวิ่งหินเป็นน้ำตกที่ไหลลงมารวมกับที่คลองศกที่
บริเวณหัวแรด และในคลองด้านล่างของน้ำตกลงมาประมาณ 20เมตร จะมีก้อนหิน
ก้อนโตๆ วางเรียงรายกันอยู่ในลำคลองเป็นจำนวณมาก ซึ่งสามารถที่จะเดินข้าม
ลำคลองโดยเดินข้ามไปบนก้อนหินได้ จุดนี้เรียงว่า"บางวิ่งหิน" เป็นจุดที่มองดูสวย
งามอีกแห่งหนึ่งอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาสกประมาณ 2.8 กิโลเมตร

ตั้งน้ำ มีลักษณะเป็นภูเขาที่ถูกน้ำกัดเซาะจนขาดออกจากกัน ทำให้กลายเป็นหน้า
ผาหันหน้าเข้าหากันมีลำคลองสก ไหลลอดผ่านเบื้องล่างเป็นวังน้ำลึกมากมีปลาชุกชุม
อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาสก ประมาณ 6 กิโลเมตร ห่างจากน้ำตกวิ่งหิน
3.2 กิโลเมตร ต้องเดินทางโดยทางเท้า 3.2 กิโลเมตร

น้ำตกโตนกลอย เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามเกิดจากคลองสก ลักษณะน้ำตกชั้น
เดียวดิ่งลงมาเป็นลำน้ำไหล แรงตลอดปีมีลานหินสำหรับพักผ่อนอยู่บนชั้นน้ำตกอยู่
ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาสก ประมาณ 9 ก.ม.

น้ำตกโตนไทร เป็นน้ำตกที่ไม่สูงมากนัก บริเวณน้ำตกมีหินก้อนใหญ่ตั้งเรียงรายอยู่
ทั่วไปแต่ก็ช่วยให้น้ำตกมีความสวยงามขึ้นไปอีกตั้งอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่ง
ชาติเขาสกประมาณ 11 กิโลเมตร ห่างจากน้ำตกโตนกลอย ประมาณ 2 กิโลเมตร

น้ำตกธารสวรรค์ เป็นน้ำตกที่เกิดจากลำห้วยบางพลูจืด ซึ่งไหลลงสู่คลองสก เป็น
น้ำตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง น้ำตกลงมาจากหน้าผาชันพุ่งโค้งแบบรุ้งกินน้ำอยู่ห่างจาก
ที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาสกประมาณ 9 กิโลเมตร ห่างจากตั้งน้ำประมาณ 3 กิโลเมตร

น้ำตกสิบเอ็ดชั้น เป็นน้ำตกที่เกิดจากน้ำในคลองบางแลนไหลตกลงมาเป้นชั้นๆ ลด
หลั่นกันมาตามร่องหน้าผาเป็นรูปขั้นบันได 11 ชั้น มีน้ำไหลตลอดปีไม่ขาดสาย ชั้น
ล่างสุดของน้ำตกจะมีวังสำหรับ
ลงเล่นน้ำได้ และมีโขดหินวางเรียงรายอยู่ทั่วไปเหมาะ
สำหรับนั่งพักผ่อนอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยาน
แห่งชาติเขาสกประมาณ 4 กิโลเมตร
ต้องเดินทางโดยทางเท้า

น้ำตกแม่ยาย เป็นน้ำตกเพียงแห่งเดียวที่รถยนต์ไปถึงได้เพราะตั้งอยู่ติดกับถนนสาย
สุราษฎร์ฯ - ตะกั่วป่า ตรงกิโลเมตรที่่ 113 เป็นน้ำตกชั้นเดียวสูงประมาณ 30 เมตร
สวยงามมาก โดยเฉพาะฤดูฝนน้ำจะเต็มหน้าผาที่สูงชัน กระจัดกระจายแตกฟองขาว
โพลนอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาสก ประมาณ 5.5 กิโลเมตร

ถ้ำค้างคาว เป็นถ้ำที่มีค้างคาวอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ลักษณะภายในถ้ำเป็น
เหมือนห้องโถงขนาดใหญ่ มีหินงอกหินย้อยที่สวยงาม อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่ง
ชาติเขา สก ประมาณ 21 กิโลเมตร

ถ้ำน้ำทะลุ อยู่ที่หน่วยพิทักษ์ อช.ที่ ขส. 4 ริมอ่างเก็บน้ำเชี่ยวหลาน โดยต้องนั่งเรือ
จากท่าเรือเขื่อนรัชชประภาไปประมาณ 2 ชั่วโมง หลังจากนั้นเข้าไปตามคลองแปะอีก
ประมาณ 15 นาที แล้วเดินเท้าต่อไปประมาณ 4 ก.ม. จึงถึงถ้ำน้ำทะลุที่มีปากถ้ำกว้าง
ใหญ่ถึง 30 เมตร ภายในกว้างขวางมีลำธารไหลผ่านตลอด ความยาว 500 เมตร ภาย
ในถ้ำมีหินงอกหินย้อยรวมทั้งโขดหินที่เกิดจากการ กัดเซาะของสายน้ำจนมีรูปทรง
แปลกตา

เกาะสมุย เป็นที่ตั้งอำเภอเกาะสมุยมีเนื้อที่ 247 ตารางกิโลเมตร มีหมู่เกาะใหญ่น้อย
เรียงรายโดยรอบประมาณ 53 เกาะ เรียกว่าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง เกาะ
สมุยอยู่ห่างจากอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ราว 84 กิโลเมตร เดินทางโดยเรือเร็ว
ประมาณ 3 ชั่วโมง หรือประมาณ 2 ชั่วโมง โดยเรือเฟอรี่

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ห่างจากเกาะสมุย ไปทางทิศตะวันตก ประมาณ
20 กิโลเมตร เป็นหมู่เกาะที่มีความสวยงาม อุดมไปด้วยทรัพยากรทางทะเล เช่น
ปะการัง การเดินทางไปยังอุทยานฯจากเกาะสมุยใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.5 ชั่วโมง

เขาหน้าแดง อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอพนม ประมาณ 4 กิโลเมตร จากเขาหน้าแดง
ท่านสามารถมองเห็นทิวทัศน์เบื้องล่างได้ไกลและบนเขานี้ยังมีน้ำตกที่สวยงามอีกด้วย

น้ำตกวิภาวดี อยู่ห่างจากอำเภอเมือง 38 กิโลเมตร ริมทางหลวงหมายเลข 401
บริเวณกิโลเมตรที่ 60-61 ก่อนถึงทางแยกเลี้ยวเข้าอำเภอดอนสัก น้ำตกวิภาวดีเป็น
น้ำตกขนาดกลาง มีประชาชนนิยมเดินทางมาพักผ่อนกันมากในวันหยุดบริเวณน้ำตก
มีเรือพายให้เช่า ชั่วโมงละ 40 บาท แล มีร้านอาหารบริการ 

 

 
 

 

      ผู้รับผิดชอบ : นายเชาวลิต วิชิระประเสริฐ ผู้อำนวยการเขื่อนรัชชประภา 

                          โทร. 077-242555 ต่อ 5000 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ผู้ดูแล Website : นายรัตนธร พนังแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานดิจิทัล เขื่อนรัชชประภา

                          โทร. 077-242555 ต่อ 5071 E-mail : pairat.pa@egat.co.th