• ด้านมาตรฐานอุตสาหกรรม (ISO)
  ด้านมาตรฐานอุตสาหกรรม (ISO)
 • ด้านโรงงานสีเขียว (Green Industry)
  ด้านโรงงานสีเขียว (Green Industry)
 • ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
  ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
 • ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Health and Safety)
  ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Health and Safety)
 • ด้านงานคุณภาพ (QCC)
  ด้านงานคุณภาพ (QCC)
 • ด้านงานคุณภาพ QCC
  ด้านงานคุณภาพ QCC
 • ISO 9001 : 2008
  ISO 9001 : 2008
 • ISO 9001:2008
  ISO 9001:2008
 • ISO 14001 : 2004
  ISO 14001 : 2004
 • ISO 14001:2004
  ISO 14001:2004
 • มอก 18001 : 2554
  มอก 18001 : 2554
 • มอก 18001:2554
  มอก 18001:2554
 • OSHAS 18001 : 2007
  OSHAS 18001 : 2007
 • OSHAS 18001:2007
  OSHAS 18001:2007
 • ISO 27001 : 2013
  ISO 27001 : 2013
 • ISO 27001:2013
  ISO 27001:2013
 • สถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ ติดต่อกันเป็นปีที่ 6
  สถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ ติดต่อกันเป็นปีที่ 6
 • CSR-DIW Contnuous Award ปี 2555
  CSR-DIW Contnuous Award ปี 2555

 

      ผู้รับผิดชอบ : นายชัยวัฒน์ มานะพันธุ์พงศ์ ผู้อำนวยการเขื่อนรัชชประภา 

                          โทร. 077-242555 ต่อ 5000 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ผู้ดูแล Website : นายพิพัฒน์ เจษฎานนท์ หัวหน้ากลุ่มงานดิจิทัล เขื่อนรัชชประภา

                          โทร. 077-242555 ต่อ 5071 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.