วิสัยทัศน์ : "ผลิตไฟฟ้าเพื่อความมั่นคง ยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม"

                 ติดต่อ : เบอร์ตรง เบอร์ภายใน
                           แผนกประชาสัมพันธ์ฯ 077-242553 03-730-5061-3
                           บ้านพักรับรอง 077-310780 / 08 1956 6449 03-730-5600
                           สนามกอล์ฟ 077-242562 / 06 4161 9204 03-730-5663

 

 

 


เขื่อนรัชชประภา
 เป็นหน่วยงานในสังกัด ชฟน. สายงานผลิตไฟฟ้า (รวฟ.) เป็นหน่วย
งานหนึ่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาด
ใหญ่ในภาคใต้ โรงไฟฟ้าเขื่อนรัชชประภา ตั้งอยู่บนลุ่มน้ำคลองแสง จ.สุราษฏร์ธานี
มีกำลังผลิตติดตั้ง 240 MW. โรงไฟฟ้าเขื่อนบางลางและโรงไฟฟ้าบ้านสันติ เป็นโรง
ไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนลุ่มน้ำปัตตานี จ.ยะลา มีกำลังผลิตติดตั้ง 73.275 MW.
ดำเนินการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังน้ำ มีกำลังผลิตติดตั้งรวม 313.275 MW. มีหน้าที่
ความรับผิดชอบคือ

        • ดำเนินการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังน้ำตามความต้องการของศูนย์ควบคุมระบบกำลัง
           ไฟฟ้าโดยสอดคล้องกับแผนการระบายน้ำของกรมชลประทาน ให้เป็นไปอย่าง
           มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพโดยส่งมอบผ่านระบบไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ.
           ขนาด 230 kV. 115kV. และ 22kV. ให้ศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าของ กฟผ.
           เพื่อส่งต่อให้กับ กฟภ./กฟน.เพื่อส่งต่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้า

        • ให้ความสำคัญกับชุมชน และสังคมโดยรอบ ตั้งแต่ต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ ให้มีความ
           เป็นอยู่ที่ดีไ่ม่มีผลกระทบจากการดำเนินงานการผลิตไฟฟ้า และให้ชุมชนมีความ
           สัมพันธ์อันดีเป็นพันธมิตรกับทุกโรงไฟฟ้า
 

 

 

 

      ผู้รับผิดชอบ : นายเชาวลิต วิชิระประเสริฐ ผู้อำนวยการเขื่อนรัชชประภา 

                          โทร. 077-242555 ต่อ 5000 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ผู้ดูแล Website : นายรัตนธร พนังแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานดิจิทัล เขื่อนรัชชประภา

                          โทร. 077-242555 ต่อ 5071 E-mail : pairat.pa@egat.co.th