เขื่อนรัชชประภา
 เป็นหน่วยงานในสังกัด ชฟน. สายงานผลิตไฟฟ้า (รวฟ.) เป็นหน่วย
งานหนึ่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาด
ใหญ่ในภาคใต้ โรงไฟฟ้าเขื่อนรัชชประภา ตั้งอยู่บนลุ่มน้ำคลองแสง จ.สุราษฏร์ธานี
มีกำลังผลิตติดตั้ง 240 MW. โรงไฟฟ้าเขื่อนบางลางและโรงไฟฟ้าบ้านสันติ เป็นโรง
ไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนลุ่มน้ำปัตตานี จ.ยะลา มีกำลังผลิตติดตั้ง 73.275 MW.
ดำเนินการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังน้ำ มีกำลังผลิตติดตั้งรวม 313.275 MW. มีหน้าที่
ความรับผิดชอบคือ

        • ดำเนินการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังน้ำตามความต้องการของศูนย์ควบคุมระบบกำลัง
           ไฟฟ้าโดยสอดคล้องกับแผนการระบายน้ำของกรมชลประทาน ให้เป็นไปอย่าง
           มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพโดยส่งมอบผ่านระบบไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ.
           ขนาด 230 kV. 115kV. และ 22kV. ให้ศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าของ กฟผ.
           เพื่อส่งต่อให้กับ กฟภ./กฟน.เพื่อส่งต่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้า

        • ให้ความสำคัญกับชุมชน และสังคมโดยรอบ ตั้งแต่ต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ ให้มีความ
           เป็นอยู่ที่ดีไ่ม่มีผลกระทบจากการดำเนินงานการผลิตไฟฟ้า และให้ชุมชนมีความ
           สัมพันธ์อันดีเป็นพันธมิตรกับทุกโรงไฟฟ้า
 

 

 

 

      ผู้รับผิดชอบ : นายชัยวัฒน์ มานะพันธุ์พงศ์ ผู้อำนวยการเขื่อนรัชชประภา 

                          โทร. 077-242555 ต่อ 5000 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ผู้ดูแล Website : นายพิพัฒน์ เจษฎานนท์ หัวหน้ากลุ่มงานดิจิทัล เขื่อนรัชชประภา

                          โทร. 077-242555 ต่อ 5071 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.