วิสัยทัศน์ : "ผลิตไฟฟ้าเพื่อความมั่นคง ยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม"

                 ติดต่อ : เบอร์ตรง เบอร์ภายใน
                           แผนกประชาสัมพันธ์ฯ 077-242553 03-730-5061-3
                           บ้านพักรับรอง 077-310780 / 08 1956 6449 03-730-5600
                           สนามกอล์ฟ 077-242562 / 06 4161 9204 03-730-5663

 

 

 บทนำ

  


เขื่อนรัชชประภา เป็นเขื่อนอเนกประสงค์ ที่สำคัญแห่งหนึ่งในภาคใต้ สร้างขึ้นเพื่อมา
พัฒนาแหล่งน้ำและพลังงานไฟฟ้าตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
4 ซึ่งอำนวยประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ นับตั้งแต่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดเขื่อนรัชชประภา (เขื่อนเชี่ยวหลาน) 
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2530 โครงการก่อสร้างเขื่อนรัชชประภาเป็นโครงการเฉลิมพระ
เกียรติที่รัฐบาลได้สร้างถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิอดุลยเดช เนื่องใน
มหามงคลชัยสมัยรัชชมังคลาภิเษกเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ซึ่งเป็นเกียรติ
อันยิ่งใหญ่ของเขื่อนนี้ และเป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีตลอดมา
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เขื่อนรัชชประภาได้อำนวยประโยชน์ในด้านการชลประทาน
การบรรเทาอุทกภัย การประมง การท่องเที่ยว และการผลิตกระแสไฟฟ้าให้แก่ประชาชน
ในภาคใต้อย่างต่อเนื่องทำให้ชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นตามเจตนารมย์
ของรัฐบาลทุกประการ นับเป็นความภาคภูมิใจของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ทุกคนที่ได้มี
ส่วนช่วยเหลือประชาชนประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าสืบไป

พระมหากรุณาธิคุณ


     การพัฒนาพลังงานและแหล่งน้ำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชฤทัย
เกี่ยวกับงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการผลิตไฟฟ้าให้แก่ราษฎรในท้องถิ่นทุรกันดารที่อยู่
ห่างไกล ซึ่งถ้าจะต่อไฟฟ้าเข้าตามระบบปกติจะมีค่าใช้จ่ายสูงมาก จึงได้พระราชทาน
พระราชดำริ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาวางโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ และผลิต
ไฟฟ้าไปพร้อมๆกัน ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นการผลิตขนาดเล็กได้กระแสไฟฟ้าไม่มากแต่มี
ปริมาณเพียงพอใช้ในหมู่บ้าน โดยน้ำที่ผ่านการผลิตไฟฟ้าจะเข้าสู่ระบบชลประทานเพื่อ
การเกษตร อุปโภค บริโภค ต่อไป ทุกครั้งที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประ
กอบพิธีเปิดเขื่อน หรือเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโครงการ กฟผ. พระองค์ทรง
สอบถาม และเสนอแนะว่าจุดไหนควรได้รับการพัฒนาให้ได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นนับเป็น
จุดเริ่มต้นของการดำเนินการโครงการพัฒนาพลังงาน และแหล่งน้ำนับสิบโครงการทั่ว
ทุกภูมิภาคของประเทศที่ กฟผ. ได้ดำเนินการเพื่อเสนอพระราชดำริ และเขื่อนรัชชประภา
แห่งนี้ก็เป็นเขื่อนหนึ่งที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินพร้อมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มาทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนอย่างเป็นทางการ
เมื่อวันที่ 30กันยายน 2530 และทรงพระราชทานนามเขื่อนว่า"เขื่อนรัชชประภา" ซึ่งเป็น
โครงการหนึ่งที่รัฐบาลสร้างถวายในวโรกาสพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ
หรือพิธีรัชชมังคลาภิเษกและได้อำนวยประโยชน์ในด้านต่างๆให้แก่ประชาชน และประ
เทศชาติมาจนถึงหนึ่งทศวรรษ คณะผู้ปฏิบัติงานกฟผ.และเขื่อนรัชชประภารู้สึกสำนึกใน
พระมหากรุณาที่คุณสุดจะพรรณนาและสิ่งใดที่จะเป็นการสนองตอบพระมหากรุณาธิคุณได้
คณะผู้ปฏิบัติงานกฟผ.และเขื่อนรัชชประภา จะเร่งรีบดำเนินการด้วยความจงรักภักดีให้
สำเร็จลุล่วงดังราชประสงค์ทุกประการ  

 

 

      ผู้รับผิดชอบ : นายเชาวลิต วิชิระประเสริฐ ผู้อำนวยการเขื่อนรัชชประภา 

                          โทร. 077-242555 ต่อ 5000 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ผู้ดูแล Website : นายรัตนธร พนังแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานดิจิทัล เขื่อนรัชชประภา

                          โทร. 077-242555 ต่อ 5071 E-mail : pairat.pa@egat.co.th