วิสัยทัศน์ : "ผลิตไฟฟ้าเพื่อความมั่นคง ยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม"

                 ติดต่อ : เบอร์ตรง เบอร์ภายใน
                           แผนกประชาสัมพันธ์ฯ 077-242553 03-730-5061-3
                           บ้านพักรับรอง 077-310780 / 08 1956 6449 03-730-5600
                           สนามกอล์ฟ 077-242562 / 06 4161 9204 03-730-5663

 

 

ประโยชน์การสร้างเขื่อนรัชชประภา    เขื่อนรัชชประภา จัดเป็นเขื่อนประเภทอเนกประสงค์ ซึ่งมีความหมายตามพจนานุกรม
ฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2530 ว่าใช้ประโยชน์ ได้หลายอย่างดังจะเห็นได้จากประโยชน์ดังนี้.- 
    ด้านการชลประทาน เมื่อมีการปรับปรุงระบบชลประทานเสริมแล้ว น้ำที่ปล่อยจาก
เขื่อนรัชชประภาจะเป็นผลดีต่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง และทำนาปรังของราษฎร ในอำ
เภอบ้านตาขุน อำเภอคีรีรัฐนิคม และอำเภอพุนพิน ซึ่ง อยู่บริเวณสองฝั่งแม่น้ำด้านท้ายน้ำ 
    การบรรเทาอุทกภัย การกักเก็บน้ำในฤดูฝนจะช่วยลดความรุนแรงของภาวะน้ำท่วม
ในพื้นที่ตอนล่างได้เป็นอย่างดี 
    การเจือจางน้ำเสียและผลักดันน้ำเค็ม สภาพน้ำน้อยของลำน้ำตาปี - พุมดวง ในหน้า
แล้งทำให้เกิดภาวะน้ำเน่าเสียได้ง่าย ขณะเดียวกันที่ปากแม่น้ำก็จะมีน้ำเค็มรุกล้ำลึกเข้ามา
ตามลำน้ำจากเขื่อนรัชชประภาจะถูกปล่อยออกไปเจือจางน้ำเสีย และต้าน ทานการรุกล้ำ
ของน้ำเค็มที่ปากแม่น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    การประมง อ่างเก็บน้ำเขื่อนรัชชประภา เป็นแหล่งประมงน้ำจืดที่สำคัญทำรายได้ให้กับ
ราษฎรที่อยู่บริเวณโดยรอบอ่างเก็บน้ำ สามารถจับปลาได้ เฉลี่ยวันละ 2 ตัน คิดเป็นมูลค่า
ปีละประมาณ 5 ล้านบาท
    การท่องเที่ยว ทัศนียภาพโดยรอบบริเวณเขื่อนและอ่าง เก็บน้ำสวยสดงดงามและสงบ
ร่มรื่นดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปเยี่ยมชมกันอยู่ตลอดเวลา ปีละกว่า 150,000 คน 
    การผลิตไฟฟ้า น้ำที่ปล่อยผ่านเครื่องผลิตไฟฟ้าเพื่อส่งให้เกษตรกรท้ายน้ำ สามารถ
ผลิตพลังไฟฟ้าได้ 240,000 กิโลวัตต์ให้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยปีละ 554 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง
ช่วยเสริมให้ระบบไฟฟ้าในภาคใต้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น


 

      ผู้รับผิดชอบ : นายเชาวลิต วิชิระประเสริฐ ผู้อำนวยการเขื่อนรัชชประภา 

                          โทร. 077-242555 ต่อ 5000 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ผู้ดูแล Website : นายรัตนธร พนังแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานดิจิทัล เขื่อนรัชชประภา

                          โทร. 077-242555 ต่อ 5071 E-mail : pairat.pa@egat.co.th