ชฟน. พร้อมผู้บริหารเขื่อนรัชชประภา  ตรวจเยี่ยมโครงการเพาะเห็ดนางฟ้า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเขาชิงชัน

 

 

     เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์   ๒๕๕๙ ๑๓.๓๐ น. นายธนรัชต์ ภุมมะกสิกร  ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ, นายสุชีพ  มีถม  ผู้อำนวยการเขื่อนรัชชประภา ,นายอมร  แก่นสารี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนรัชชประภา – ปฏิบัติการ, ดร.ครรชิต  งามแสนโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนรัชชประภา–บริหาร ,นายธนสาร  ฐานะวุฑฒ์  วิศวกรระดับ ๑๑ เขื่อนรัชชประภา  พร้อมผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน เขื่อนรัชชประภา  ตรวจเยี่ยม โครงการเพาะเห็ดนางฟ้า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเขาชิงชัน ม.๔ ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี   โดยมีนายนายถวิล แพทย์อินทร์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเขาชิงชัน นายเชาวลิต   ช่วยสงค์  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเชี่ยวหลาน และนายสุรเชษฐ์ ถาพร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๔  และสมาชิกกลุ่มร่วมให้การต้อนรับ 

 

 

โครงการเพาะเห็ดนางฟ้า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเขาชิงชัน ม.๔ ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้สมาชิกได้มีอาชีพเสริมและสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน อีกทั้งเพื่อสร้างความยั่งยืน อยู่อย่างพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  อดุลยเดช ซึ่งเขื่อนรัชชประภา ได้เข้าไปสนับสนุนโดยการก่อสร้างอาคารโรงเพาะเห็ดนางฟ้า  และมอบเงินจำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท เพื่อสนับสนุน วัสดุอุปกรณ์ โครงการเพาะเห็ดนางฟ้าของทางกลุ่ม นอกจากนี้ยังได้นำสมาชิกในกลุ่มศึกษาดูงานโครงการเพาะเห็ดในพื้นที่จังหวัดสระบุรี  และในปัจจุบันทางกลุ่มได้ต่อยอดโดยการทดลองเพาะเห็ดหลินจือ  ซึ่งได้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจ  แต่ยังไม่ได้ผลิตออกจำหน่ายเนื่องจากอยู่ในระยะการทดลอง  

 

 

      ผู้รับผิดชอบ : นายชัยวัฒน์ มานะพันธุ์พงศ์ ผู้อำนวยการเขื่อนรัชชประภา 

                          โทร. 077-242555 ต่อ 5000 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ผู้ดูแล Website : นายพิพัฒน์ เจษฎานนท์ หัวหน้ากลุ่มงานดิจิทัล เขื่อนรัชชประภา

                          โทร. 077-242555 ต่อ 5071 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.