พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลเชี่ยวหลานคัพ ครั้งที่ ๖

 

 

   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนรัชชประภา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี, เทศบาลตำบลบ้านตาขุน,เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยวหลาน สมาคมพนมขุนคีรีวิภาวดีเพื่อการท่องเที่ยวและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดการแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติด เชี่ยวหลานคัพ ครั้งที่ ๖ ในระหว่างวันที่  ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เพื่อชิงเงินรางวัลกว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) พร้อมถ้วยเกียรติยศนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. ซึ่งพิธีเปิดจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ มีการแสดงจากกลุ่มอาสาสมัครสาธารสุขประจำหมู่บ้าน  กลุ่มสตรี จาก ๑๐ อำเภอ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  กว่า ๔,๐๐๐ คน  ร่วมเปิดสนาม

   เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  เวลา  ๑๖.๐๐ น.  ณ สนามฟุตบอลเขื่อน  รัชชประภา นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติด เชี่ยวหลานคัพ ครั้งที่ ๖  โดยมีนายธนรัชต์ ภุมมะกสิกร ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน และนายทนงศักดิ์ ทวีทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวต้อนรับประธานในพิธี  กล่าวขอบคุณ ผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน มีนายสุชีพ มีถม ผู้อำนวยการเขื่อนรัชชประภา ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเขื่อนรัชชประภา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ หัวหน้าสถานศึกษา กลุ่มอาสาสมัครสาธารสุขประจำหมู่บ้าน  กลุ่มสตรี จาก  ๑๐ อำเภอ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีเปิด กว่า ๔,๐๐๐ คน  หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิด มีการแข่งขันฟุตบอลคู่พิเศษระหว่างทีมรวมดารา(เพื่อนปั๋ง) กับ VIP. เชี่ยวหลาน ผลการแข่งขัน ทีมรวมดารา(เพื่อนปั๋ง) ชนะ VIP. เชี่ยวหลาน ๔ :๑

การแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติด เชี่ยวหลานคัพ ครั้งที่ ๖  จัดขึ้นระหว่างวันที่   ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ มีการกำหนดประเภทการแข่งขันออกเป็น ๔ ประเภท ดังนี้

๑. ประเภทเยาวชน อายุไม่เกิน ๑๒ ปี มีจำนวน ๑๖ ทีม

๒. ประเภทเยาวชน อายุไม่เกิน ๑๖ ปี มีจำนวน ๑๖ ทีม

๓. ประเภทประชาชนทั่วไป มีจำนวน ๒๓ ทีม

๔. ประเภทอาวุโส มีจำนวน ๑๖ ทีม

    นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส.ประธานกล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติยศมากและประทับใจมากที่มาเป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอล เชี่ยวหลานคัพ ครั้งที่ ๖ ในวันนี้ และขอแสดงความชื่นชมยินดีในความตั้งใจของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนรัชชประภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี, เทศบาลตำบลบ้านตาขุน,เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยวหลาน,สมาคมพนมขุนคีรีวิภาวดีเพื่อการท่องเที่ยวและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้ให้ความสำคัญเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานครั้งนี้ ให้ความสำคัญต่อการกีฬา การออกกำลังกาย  การต่อต้านการระบาดของยาเสพติด การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง หัวหน้าส่วนราชการ ชุมชน สถานศึกษา นักเรียนและประชาชน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

    นายธนรัชต์ ภุมมะกสิกร  ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำกล่าวถึง กิจกรรมในครั้งนี้ว่า ขอขอบคุณ ท่านประธานในพิธี ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการแข่งขันในวันนี้ หัวหน้าส่วนราชการ,ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำท้องที่, ผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  กลุ่มสตรี จาก ๑๐ อำเภอ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ที่ให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี ในการจัดการแข่งขันฟุตบอลเชี่ยวหลานคัพ  ครั้งที่ ๖  และครั้งที่ผ่านมา ซึ่งการแข่งขันฟุตบอลเชี่ยวหลานคัพ  ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของอำเภอบ้านตาขุนที่มีความสำคัญ  นอกจากจะเป็นกิจกรรมที่สร้างความสามัคคีระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ แล้ว ยังเป็นกิจกรรมที่สร้างความสามัคคีให้กับชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฏร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียงที่เข้าร่วมการแข่งขัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬาฟุตบอล พัฒนาทักษะการเล่นฟุตบอล ไปสู่ฟุตบอลอาชีพ ในโอกาสต่อไป และที่สำคัญเพื่อร่วมรณรงค์ในการต่อต้านยาเสพติด เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะและเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในชุมชนอีกด้วยอ

 

      ผู้รับผิดชอบ : นายชัยวัฒน์ มานะพันธุ์พงศ์ ผู้อำนวยการเขื่อนรัชชประภา 

                          โทร. 077-242555 ต่อ 5000 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ผู้ดูแล Website : นายพิพัฒน์ เจษฎานนท์ หัวหน้ากลุ่มงานดิจิทัล เขื่อนรัชชประภา

                          โทร. 077-242555 ต่อ 5071 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.