ชฟน. ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน เขื่อนรัชชประภา ร่วมเทคานบ้านผู้ยากไร้-ผู้ด้อยโอกาส

 

 

   เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ นายธนรัชต์ ภุมมะกสิกร ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ นายสุชีพ มีถม ผู้อำนวยการเขื่อนรัชชประภา ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เขื่อนรัชชประภา ร่วมเทคานบ้านผู้ยากไร้-ผู้ด้อยโอกาส ประจำปี ๒๕๖๐ คือบ้านนายนิกร ชนะ ม.๒ ต.เขาพัง  มีนายสุรินทร์ ศรีสวัสดิ์ กำนันตำบลเขาพัง,นางเรวดี รักมาก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ และชุมชนร่วมกิจกรรม โดยเขื่อนรัชชประภา สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

   โครงการมอบบ้านผู้ยากไร้-ผู้ด้อยโอกาส เขื่อนรัชชประภา ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ในพื้นที่ ตำบลเขาพัง, ปี ๒๕๕๗ ตำบลพะแสง อ.พนม ในปี ๒๕๕๘ ตำบลเขาพัง และปี ๒๕๕๙ ตำบลเขาพัง โดยสร้างบ้านให้กับประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงเขื่อนรัชชประภา เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

 

 

      ผู้รับผิดชอบ : นายชัยวัฒน์ มานะพันธุ์พงศ์ ผู้อำนวยการเขื่อนรัชชประภา 

                          โทร. 077-242555 ต่อ 5000 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ผู้ดูแล Website : นายพิพัฒน์ เจษฎานนท์ หัวหน้ากลุ่มงานดิจิทัล เขื่อนรัชชประภา

                          โทร. 077-242555 ต่อ 5071 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.