• หนังสือครบรอบ 30 ปี เขื่อนรัชชประภา
 • หนังสือครบรอบ 30 ปี เขื่อนรัชชประภา.
 • หนังสือครบรอบ 30 ปี เขื่อนรัชชประภา...
 • ผู้อำนวยการและผู้บริหาร เขื่อนรัชชประภา ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดป่าเคียนพิง
  ผู้อำนวยการและผู้บริหาร เขื่อนรัชชประภา ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดป่าเคียนพิง

  เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ นายชัยวัฒน์มานะพันธุ์พงศ์ผู้อำนวยการเขื่อนรัชชประภาและผู้บริหารเขื่อนรัชชประภาร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีณวัดป่าเคียนพิง ต.ต้นยวน  อ.พนมจ.สุราษฎร์ธานี  เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารปฏิบัติธรรมซึ่งเขื่อนรัชชประภาโดยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเขื่อนรัชชประภารวมทำบุญครั้งนี้จำนวน๗,๖๐๐บาท(เจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)และยอดในการทอดผ้าป่าสามัคคีที่พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญครั้งนี้จำนวน๕๕๐,๗๗๔บาท(ห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน)

 • เขื่อนรัชชประภา ร่วมโครงการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่
  เขื่อนรัชชประภา ร่วมโครงการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่

  เมื่อวันที่  ๙ มีนาคม  ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ   วัดไกรสรเขตราราม ต.เขาพัง  อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี นายสมโชค สังข์ประดิษฐ์ ผู้จัดการกลุ่มงานนันทนาการ ผู้บริหาร  และผู้ปฏิบัติงาน เขื่อนรัชชประภา ร่วมโครงการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Service) โดยให้แต่ละหน่วยงานนำภารกิจของหน่วยงานไปร่วมออกบริการ และนำปิ่นโตไปถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์เนื่องในวันพระ  มีว่าที่ร้อยตรี  กิตติภพ  รอดดอน นายอำเภอบ้านตาขุน เป็นประธาน  มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ท้องที่ และประชาชน ร่วมกิจกรรม

 • เขื่อนรัชชประภา สร้างฝายชะลอน้ำ เหนืออ่างเก็บน้ำบางทรายนวล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  เขื่อนรัชชประภา สร้างฝายชะลอน้ำ เหนืออ่างเก็บน้ำบางทรายนวล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ว่าที่ รต.อภิพงศ์ พู่วณิชย์ หัวหน้ากองบำรุงรักษาโยธา พร้อมผู้บริหาร  ผู้ปฏิบัติงาน จ้างเหมา เขื่อนรัชชประภา  เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลคลองชะอุ่น  เจ้าหน้าที่กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพนม จำนวน ๑๐๐ คน ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำเหนืออ่างเก็บน้ำบางทรายนวล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จำนวน ๕ ฝาย  และซ่อมแซมฝาย จำนวน ๖ ฝาย ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ต้นน้ำของตำบลคลองชะอุ่น ป่าไม้และแหล่งน้ำ ยังมีความอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ เขื่อนรัชชประภา และหน่วยงานต่างๆ จึงเห็นสมควรที่จะร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ  ในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อความยั่งยืนของผืนป่า สิ่งแวดล้อม และแหล่งน้ำ ช่วยเหลือพื้นที่ทางการเกษตรของราษฎรตำบลคลองชะอุ่น กว่า ๓,๐๐๐ ไร่ และเพื่อการอุปโภคบริโภคของชุมชนในพื้นที่

 • กิจกรรม “วันพบผู้ว่าการ”เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑
  กิจกรรม “วันพบผู้ว่าการ”เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑

        เมื่อวันที่  ๓  มกราคม  ๒๕๖๑  เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ อาคารสัมมนาสิริประภา เขื่อนรัชชประภา  ร่วมกิจกรรม  “วันพบผู้ว่าการ” ประจำปี  ๒๕๖๑ โดยนายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์   ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้อวยพรปีใหม่  ผู้ปฏิบัติงานกฟผ.ทั่วประเทศ ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) จากหอประชุมเกษม  จาติกวณิช ไปยัง ๑๕ หน่วยงาน ในส่วนภูมิภาค ซึ่งในส่วนของเขื่อนรัชชประภา  มีนายอมร  แก่นสารี  ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนรัชชประภา- ปฏิบัติการ ,นายเชาวลิต  วิชิระประเสริฐ  วิศวกรระดับ  ๑๑ , ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานเขื่อนรัชชประภา ร่วมกิจกรรม “วันพบผู้ว่าการ” โดยนายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้กล่าวทักทายและอวยพรผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน   เขื่อนรัชชประภา ในโอกาสนี้นายอมร  แก่นสารี  ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนรัชชประภา- ปฏิบัติการ เป็นตัวแทน   ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเขื่อนรัชชประภา ได้กล่าวอวยพร ผู้ว่าการ กฟผ. เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ประจำปี ๒๕๖๑

 • คณะครู นักเรียน โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ ศึกษาดูงาน ณ เขื่อนรัชชประภา
  คณะครู นักเรียน โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ ศึกษาดูงาน ณ เขื่อนรัชชประภา

        เมื่อวันที่  ๔  มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ  โรงไฟฟ้าเขื่อนรัชชประภา  นายสุรศักดิ์  ดาราสุริยงค์ หัวหน้าแผนกเดินเครื่องกะ ๒  และนายกนกพล  อินถนอม  วิทยากรระดับ  ๕ แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ เขื่อนรัชชประภา  ต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำ เขื่อนรัชชประภา ให้กับคณะครู นักเรียน โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา  ๒  จำนวน ๓๗๐ คน ในโอกาสเดินทางมา ศึกษาดูงาน ณ เขื่อนรัชชประภา

  ในโอกาสเดียวกัน  เขื่อนรัชชประภาได้มอบกระเป๋าใส่เหรียญจำนวน ๓๗๐ ใบ ให้กับคณะเยี่ยมชม เพื่อเป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งกระเป๋าดังกล่าวเป็นสินค้าของชุมชนในพื้นที่ไกล้เคียงเขื่อนรัชชประภา

 • เขื่อนรัชชประภา สนับสนุนจักรยานกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๑ ให้กับโรงเรียนวัดพะแสง
  เขื่อนรัชชประภา สนับสนุนจักรยานกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๑ ให้กับโรงเรียนวัดพะแสง

        เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ นายสุรพล  พงศ์ประภากรณ์  หัวหน้ากองบริหารเขื่อนรัชชประภา พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองบริหารเขื่อนรัชชประภา เป็นตัวแทนเขื่อนรัชชประภา  มอบรถจักรยานสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กประจำปี๒๕๖๑ ให้กับโรงเรียนวัดพะแสง จำนวน ๒ คัน โดยมีคณะครู นักเรียน และผู้ปกครองรับมอบโรงเรียนพะแสง เป็นโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงเขื่อนรัชชประภา และอยู่ในความดูแลของกองบริหารเขื่อนรัชชประภา  และแผนกรักษาความปลอดภัย  เขื่อนรัชชประภา

   

 • เขื่อนรัชชประภา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
  เขื่อนรัชชประภา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

          เขื่อนรัชชประภา ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านเชี่ยวหลาน จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑  ณ ศาลาประภาภิรมย์ เขื่อนรัชชประภา มีนักเรียน เยาวชนในพื้นที่ใกล้เคียงเขื่อนรัชชประภา และเยาวชนที่มาเที่ยวเขื่อนรัชชประภา ร่วมกิจกรรม กว่า  ๒,๐๐๐ คน

            เมื่อวันเสาร์ที่  ๑๓  มกราคม  ๒๕๖๑ เขื่อนรัชชประภา ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านเชี่ยวหลาน จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ศาลาประภาภิรมย์ เขื่อนรัชชประภา โดยมีนายชัยวัมน์  มานะพันธุ์พงศ์ ผู้อำนวยการเขื่อนรัชชประภา เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี  ๒๕๖๑  และ นายเชาวลิต ช่วยสงค์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเชี่ยวหลาน  กล่าวรายงาน   และได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรีกิตติภพ  รอดดอนนายอำเภอบ้านตาขุน กล่าวต้อนรับเด็กๆและให้โอวาทเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑  มีดร.ครรชิต  งามแสนโรจน์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนรัชชประภา - บริหาร  ผู้บริหารเขื่อนรัชชประภา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่  ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ลูกจ้างและครอบครัว เขื่อนรัชชประภา ร่วมพิธีเปิดงาน เป็นจำนวนมาก

 

                   

 

ปฏิทินสนามกอล์ฟ

 

      ผู้รับผิดชอบ : นายชัยวัฒน์ มานะพันธุ์พงศ์ ผู้อำนวยการเขื่อนรัชชประภา 

                          โทร. 03-730-5000 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ผู้ดูแล Website : นายพิพัฒน์ เจษฎานนท์ หัวหน้ากลุ่มงานดิจิทัล เขื่อนรัชชประภา

                          โทร. 03-730-5071 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.